Jenergy

Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Aanmelding en Jenergy pas

a. Aanmelding als Jenergy-lid vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van de inschrijving. Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- *
* met uitzondering van speciale acties en cadeaubonnen

b. Tijdens het eerste bezoek aan de Jenergy vestiging ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Jenergy pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Jenergy pas krijgt een lid toegang tot de
Jenergy vestiging. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die in bezit zijn van een Jenergy pas, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.

c. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Jenergy pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.

d. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de
Jenergy pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 10,- worden verkregen.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Jenergy kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal een kwartaal bij kwartaal abonnement, anders een jaar.

b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso. Betaling per maand is mogelijk tegen een toeslag van € 2,50 per maand.

c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornerinq om welke reden dan ook, wordt er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht en het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.

d. De Jenergy pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Jenergy vestiging worden geweigerd. Jenergy is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

e. Jenergy behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden de prijzen niet gewijzigd.


Artikel 3: Trainingstijden

a. Jenergy behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

b. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Jenergy, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

c. Op officiële en erkende feestdagen is de Jenergy vestiging gerechtigd gesloten te zijn.


Artikel 4: Beëindigen

a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een opzegformulier in te vullen bij de balie van Jenergy of een e-mail te sturen naar
info@jenergy.nl

b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.

c. De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.

d. Jenergy behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

e. Jenergy treedt op tegen iedere vorm van uitingen of daden van racisme, seksisme of homofobie. Jenergy behoudt zich daarom het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen als er blijk van racisme of seksisme is.
Mensen van verschillende leeftijdsgroepen, culturen, etniciteiten en seksuele geaardheden trainen hier samen.


Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Jenergy, is geheel voor eigen risico van het lid.

b. Jenergy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.

c. Jenergy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.


Artikel 6: Huisregels

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de
Jenergy vestiging en hiernaar te handelen.

b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Jenergy vestiging staan op de website www.jenergy.nl en zijn bij de balie van de Jenergy vestiging op te vragen.


Artikel 7: Rechtstoepassing

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Jenergy aangeqaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Jenergy, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Jenergy is gevestigd.

c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Jenergy te accepteren.